Tag Archives: Google เพิ่มข้อมูลสำนักข่าวมากขึ้น เมื่อค้นหาผ่าน Google Search

Google เพิ่มข้อมูลสำนักข่าวมากขึ้น เมื่อค้นหาผ่าน Google Search

ปัจจุบันข่าวปลอมระบาดหนักมาก หลายที่ต้องหาวิธีการป้องกันกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Google เองก็ได้เพิ่มข้อมูลของสำนักข่าวให้มากขึ้น เมื่อมีการค้นหาชื่อสำนักข่าวนั้นๆผ่าน Google Search ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรางวัลที่สื่อนั้นๆได้รับ แนวทางการนำเสนอข่าวของสื่อนั้นๆว่าไปในทิศทางไหน ธรรมชาติชองการนำเสนอข่าวเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ด้านล่างข้อมูลทั่วไป ก็ถือเป็นอีกทางหนึ่งในการกรองข่าวปลอมโดยเลือกเสพข่าวจากสื่อที่สามารถเชื่อถือได้